ENG | GEO Home | About NSG | History | E-Library | Contact Us

~rusi hanibali~

aleqsandre suvorovi

italiis Tavadi,  saRvTo romis imperiis da rimnikis grafi, ruseTis armiis generalsimusi da avstriis armiis general-feldmarSali 

(1730 - 1800)

(suvorovis moRvaweoba da misi kampaniebi)

 

aleqsandre vasilis-Ze suvorovi daibada moskoveli didebulis ojaxSi.  mamamisi vasili ivanes Ze suvorovi general-anSefi iyo. aleqsandre suvorovi izrdeboda ise,  rogorc im periodis didebulis vaJi. vasili suvorovis saxlSi mSvenieri saojaxo biblioTeka iyo da momavali feldmarSali iq TavisTvis bevr saintereso wigns poulobda: plutarqes,  kornelius nepots,  homeross,  iulius keisars. man Seiswavla es SesaniSnavi wignebi,  romlebic mas momavalSi Zalian gamoadga. gansakuTrebiT ymawvilze hanibalma imoqmeda da suvorovs Zalian moewona sardali, romelmac lamis muxlebze dasca mTeli romis imperia.

aleqsandre suvorovi

(jozef krecingeris naxati, 1799)

aleqsandre suvorovis babua ivane suvorovi preobraJenskis polkis leib-gvardiaSi msaxurobda. suvorovis deda,  evdokia suvorova (gaTxovebamde manukova) garusebuli somxebis ojaxidan iyo.  man mSvenivrad icoda somxuri da rusuli eposi da axalgazrda suvorovma misgan bevri ram iswavla.  misi damsaxurebi iyo isic,  rom suvorovma iswavla kargi laparaki,  hqonda iumoris SesaniSnavi grZnoba,  kargad icnobda legendebs da miTebs.  es daexmara suvorovs maSin,  rodesac  werda: “gamarjvebis mecnierebas,  “suzdalur Canawerebs”, bevr werilebs da patara moTxrobebs.  axalgazrda suvorovi gamxdari da avadmyofuri aRnagobisa iyo,  amitom mama misTvis samoqalaqo karieris mowyobas apirebda, magram suvorovs surda samxedro gamosuliyo.

1742 wels is Cairicxa semionovskis polkSi rigiT jariskacad. suvorovma moaxerxa, Tavi formaSi moiyvana da momagrda. is kargi jariskaci gamovida.  1754 wels oficeri gaxda. sabrZolo naTloba ki Svidwliani omis dros miiRo(1756-1763).  ruseTi im dros prusias ebrZoda. ruseTisa da prusiis jarebi farTo frontad iyvnen gaSlili aRmosavleT evropaSi. armiebi sastiki brZolebisaTvis emzadebodnen. manam ki wvril-wvril Tavdasxmebs awyobdnen erTmaneTze.  suvorovs kazakTa aseuli misces da ubrZanes prusielebisTvis eTvalTvala. im korpusidan sadac suvorovi msaxurobda axlos iyo prusuli qalaqi landsbergi. es patara, magram mniSvnelovani qalaqi iyo. suvorovma am qalaqis aReba scada. rodesac aseulis meTaurma sTxova, rom is mainc gaegoT ramdeni prusieli icavda qalaqs, suvorovma upasuxa:”Cven imisTvis movediT, rom ki ar viTvaloT, gavanadguroT”.  man moaxerxa am qalaqis dakaveba.

suvorovma monawileoba miiRo kundensdorfis brZolaSi da berlinis aRebaSi 1759 wels .  1761 wels is ufro mozrdil danayofs sardlobda, sadac mamac da Wkvian mxedrad iTvleboda. 1762 wels suvorovi astraxanis qveiTi polkis meTaurad daniSnes, xolo 1763 wels suzdalis polkis. suvorovs prusiasTan omma bevri ram aswavla. ruseTi xom fridrix II-is,  gamoCenili sardlis winaaRmdeg ibrZoda. 1768 wels suvorovi suzdalis polki poloneli konfederatebis winaaRmdeg gaigzavna. aq man gamarjvebebs miaRwia landskronTan da stoloviCasTan, ruseTis jarma daikava krakovi (1772 wlis 15 aprili). poloneTis omSi aman didi Sedegi moitana. peterburgSi dabrunebisas ukve general-maioris CiniT, ruseT-SvedeTis sazRvarze gaigzavna.  Semdeg dunais armiaSi imsaxura, romelsac generali petre aleqsandres Ze rumiancev-zadunaiski sardlobda.  1773 wels suvorovma Turqebis cixe-simagre turtukai aiRo. rumiancevs armia Setevaze ar gadahyavda. .marTalia rusebma largas da kagulis brZolebi moiges,  magram Semdeg droebiT Seferxdnen.  suvorovma mTavarsardlis brZanebis gareSe wamoiwyo mterTan brZola.  man Zlieri ieriSiT aiRo turtukai.  brZanebis SeusruleblobisTvis gagulisebulma rumincevma misi samsaxuridan ganTavisufleba moindoma,  magram dedofalma ekaterine II-m uari uTxra. ramdenime dReSi suvorovma kidev erTi gamarjveba moipova:  imave wlis sam seqtembers man Turqebi girsovosTan daamarcxa.  1774 wlis 9 ivniss ki gadamwyveti gamarjveba moipova kozlujesTan brZolaSi. suvorovis gamarjvebebma didi gavlena moaxdina omis msvelobaze da quCuk-kainarjis zavis dadebaze. TurqeTTan omis Semdeg suvorovi msaxurobda general petre ivanes Ze paninTan,  romelic ajanyebul kazak emiliane pugaCovTan brZoliT iyo dakavebuli(1773-1775).  1779 wels is yubanisa da yirimis jarebs sardlobda,  icavda tavridis naxevarkunZuls TurqeTis desantis SesaZlo Tavdasxmisagan. 1779 wels suvorovma malorosiis diviziis

sardloba miiRo xolo 1782 wels yubanis korpusisa.  ruseTisa da yirimis gaerTianebis Semdeg,  suvorovs nogais TaTrebi unda daepyro, rac mas ar gaZnelebia. 1786 wels is general-anSefi gaxda da kremenCugis divizias Caudga saTaveSi.  ruseT-TurqeTis 

omis (1787-1791) dros suvorovi korpuss sardlobda sardlobda.  erTxel mas unda daecva cixesimagre kinburni.  es simagre metad mniSvenelovani iyo.  marcniv Savi zRva, win viwro qviSiani meCeCi,  marjvniv dnepropetrovski.  suvorovs ar unda mieca TurqebisaTvis saSuleba dnepropetrovskis limanSi Sesuliyvnen.  Turqebma ormocdaTeqvsmeti xomaldi miayenes kinburnis naxevarkunZuls da cecxli dauSines rusebs. Semdeg jari gadmosxes sanapiroze. frangi oficrebic exmarebodnen Turqebs. rodesac es xdeboda suvorovi eklesiaSi iyo da loculobda.  mas Seatyobines Turqebis desantis Sesaxeb da generalmac jars saswrafod momzadeba ubrZana.  kazakebi da jariskacebi medgrad ibrZodnen.  Turqebi suvorovs Tofal faSas (koWli faSa) uwodebdnen imis gamo, rom im dros fexi stkioda da koWlobda. brZolis dros suvorovi daiWra, magram manam moaxerxa Warbi mtris Sekaveba sanam maSveli razmebi ar movidnen. rusebma kontrSeteva moawyves da Turqebs ukan daaxevines. suvorovma kidev erTxel gaimarjva.  Semdeg suvorovma oCakovi aiRo (1788).  oCakovis brZolis dros rusTa armias petre potiomkini meTaurobda.  rodesac Turqebi cixidan gamouxtnen rusTa erT razms da TiTqmis mTlianad mosres,  suvorovma jari Setevaze gadaiyvana.  Turqebi gaiqcnen.  rus sardals surda gahkideboda da oCakovSi SeWriliyo,  magram potiomkini ar daexmara erTi razmiTac ki da ukandaxeva ubrZana.  potiomkini saocrad gaubedavad moqmedebda da rusebi Setevaze ar gadadiodnen.  male mTavarsardali iZulebuli gaxda oCakovis Sturmi daewyo.  rusebma cixe aiRes da didi nadavli igdes xelT.  1789 wels repninis armiis diviziiT SeebrZola Turqebs foqSanTan brZolaSi. maSin rusebis mxares avstrielebi ibrZodnen. isinic TurqeTTan omis mdgomareobaSi imyofebodnen.  maTi meTauri princi fridrix iosia koburgi iyo, romelsac 18000 meomari hyavda. Turqebs osman-faSa meTaurobda da mas 30000-iani armia hyavda. rusebi da avstrielebi erToblivi ZalebiT daesxnen Turqebis banaks Tavs da gaanadgures. brZolis dros Turqebma ise ganalages artileria,   rom maT ukan Waobi moeqca riTac mters zurgidan Semotevis SesaZlebloba mouspes. winidan rusebi ver Seutevdnen, radgan TurqTa artileria uzarmazar zarals ayenebdaT. miuxedavad amisa suvorovs Waobis ar SeSinebia da jariskacebi masze mainc gadaiyvana. rusebma Turqebis zarbaznebi xelT igdes. foqSanis Semdeg suvorovi osmaleTis imperiis Zalebs rimnikTan Seeba( 1789 wlis 22 seqtemberi).

rus sardals jari Zalian swrafad dahyavda.  uyvarda mterze moulodnelad Tavdasxma. rimnikTanac ase moxda.  rimniki patara qalaqi iyo.  mis maxloblad TurqeTis asiaTasiani armia ganlagda,  didi vaziris da serasqeris iusuf-faSas meTaurobiT. suvorovi ocdaxuT aTasian rusul-avstriul jars sardlobda.  Turqebi darwmunebulebi iyvnen TavianT gamarjvebaSi da didi sifxizle ar gamouCeniaT,  udardelad iyvnen.  rusebi da avstrielebi gamTeniisas moulodnelad daesxnen Tavs,  xiStebiT wamovidnen. Turqebi sastikad damarcxdnen, TiTqmis ociaTasi kaci dakarges, amaTgan didi nawili mdinareSi daixrCo.  rusebma da avstrielebma sul Svidasi-rvaasi.  suvorovma am brZolebSi gamarjvebisTvis wm.  giorgis I xarisxis ordeni miiRo,  avstriis imperatorisgan ki saRvTo romis imperiis grafoba.

1790 wlis dekemberSi suvorovma alya Semoartya TurqTa mniSvnelovan cixe-simagres izmails. suvorovis moRvaweobaSi es erT-erT yvelaze mniSvnelovani brZolaa da ufro dawvrilebiT aRweras moiTxovs..  am cixes ocdaTxuTmet aTasamde jariskaci da orasi zarbazani icavda.  amas garda mis garSemo Rrma Txrilic iyo gaTxrili da didi miwayrili azvinuli.  cixis kedlebis sigrZe eqvsi versis sigrZeze iyo gaWimuli.  ver aeRoT rus sardlebs izmaili.  aq iyvnen potiomkini da kutuzovic.  suvorovma miwayrilis gakeTeba brZana da jariskacebi masze asvlaSi avarjiSa. aswavlida rogor unda acocebuliyvnen. Turqebs mZlavri cixe hqondaT”ordukalesi”(samxedro cixesimagre”ase eZaxdnen Turqebi izmails).  is 1774 wels germaneli da frangi inJinerebis mier iyo ganaxlebuli.  simaRle 6-dan 8 metramde hqonda.  dasavleT mxares Zvel cixes eZaxdnen, aRmosavleT mxares_axals. samxreTidan cixes mdinare dunai icavda,  romelic am monakveTze TiTqmis naxevarkilometriani siganisa iyo. ruseTis armia ocdaerT aTas jariskacs Seadgenda. rusebs eqvsasi zarbazani hqondaT, magram saalyo artileria ar gaaCndaT.  savele artilerias ki sabrZolo masalebi aklda,  miuxedavad amisa suvorovma cixis Sturmi moisurva. suvorovis dispozicias warmoadgenda is,  rom rusebis sam kolonas sxvadasxva mxridan unda Seetia.  TiToeul am armiaSi sami kolona iqneboda.  CrdiloeTidan da dasavleTidan general-maiorebis: lvovis,  lasis da meknobis kolonebi idgnen general-poruCikis saerTo xelmZRvanelobiT.  aRmosavleT mxridan general-maior kutuzovis,  brigadirebis platovis da orlovis kolonebi idgnen general-poruCik samoilovis xelmZRvanelobiT.  dunais mxridan sam kolonas de ribasi meTaurobda (cxra aTasi kaci flotiliis navebSi da xomaldebSi.  mTavari dartyma unda ganexorcielebinaT de ribasis flotilias da samoilovis kolonebs.  am jaris nawilebSi suvorovma yvelaze meti jariskaci ganalaga.  2500 kaciani kavaleria brigadir vestfalenis xelmZRvanelobiT rezervs warmoadgenda.  

10 dekembridan daiwyo cixis dabombva xmeleTidan da mdinaridan,  meore dRis 5 saaTsa da 30 wuTze armiam Sturmis brZaneba miiRo,  brZola cixis bastionebis dasakaveblad dilis rva saaTamde gagrZelda.  TurqTa garnizonma didi winaaRmdegoba gauwia rusebs, yvelaze Zalian meoTxe da mexuTe korpusi zaraldeboda.  es jaris nawilebi cudad SeiaraRebuli kazakebisgan iyo Sedgenili,  meoTxe korpusis avangardma georgievskis kavaleris vasili orlovis meTaurobiT erTi bastioni daikaves.  Turqebma maT flangidan Seuties da undodaT kolonidan moewyvitaT maTi nawili.  Turqi ianiCarebis winaaRmdeg kazakTa Subebi verafers gaxda da mravali kazaki ianiCaris xmliT daiRupa,  brZolis sxva seqtorebzec rusebs Zalian uWirdaT,  radgan ricxvmravali mowinaaRmdege Zlier winaaRmdegobas uwevdaT,  didi Zalisxmevis da mTeli Zalebis daZabvis Sedegad rusebma upiratesoba moipoves da Turqebi Seaviwroves.  male rusebi cixeSi SeiWrnen.  gamarjveba sruli iyo.  cixesimagridan mxolod erTi Turqi wavida uvnebeli da stambulSi damarcxebis ambavi waiRo.

 1794 wlis maisSi suvorovi poloneTis ajanyebis CasaxSobad gagzavnes,  agvistos pirvel naxevramde general-anSef repninis armia sul oTxnaxevar aTas jariskacs warmoadgenda,  es jaris nawili poloneTSi gaigzavna,  suvorovis jaris raodenoba TerTmeti aTasamde gaizarda,  eqvs dReSi suvorovma mterze oTxi gamarjveba moipova:divinTan,  kobrinTan,  krupCicis monasterTan da brestTan.  gauwvrTnelma da cudad SeiaraRebulma polonelebma didi zarali naxes am brZolebSi.  10 oqtombers ajanyebis meTauri TadeuS kostiuSko tyved Caigdo ferzenis razmma,  romelic suvorovs SeuerTda.  suvorovis Zalebi 17000-mde gaizarda da generali varSavisken daiZra.  mtris Sesaxvedrad rusma mTavarsardalma general maienis razmi gagzavna,  romelic 5560 jariskacisgan da 9 zarbaznisgan Sedgeboda,  am razmma kobilkesTan daamarcxa poloneli ajanyebulebi.  polonelTa nawilma praResken daixia,  vislis meore sanapiroze.  suvorovi 25000 jariskaciT da 86 zarbazniT miadga praRas da kedlebis dabombva daiwyo.  male rusebi Setevaze gadavidnen da polonelebs kapitulaciis gamocxadeba aiZules. .  rusebi qalaqSi SeiWrnen, isini aravis indobdnen da yvelas xocavdnen.  “am xocva-Jletvis gamo suvorovma sastiki mTavarsardlis saxeli daimsaxura.  brZolis dasrulebis Semdeg varSavis magistratma suvorovs pur-marili da qalaqis gasaRebi miarTva.  suvorovma dedofal ekaterine II-s mxolod sami sityvisgan Sedgenili werili gaugzavna:”vaSa, varSava Cvenia”(rogorc Tavis droze keisarma gagzavna romSi sam sityviani werili:”mivedi, vnaxe, gavimarjve”(veni, vidi, vici)farnake pontoelze gamarjvebis mopovebis Semdeg)dedoflis pasuxic samsityviani gamodga:”ura, feldmarSal suvorovs”.  varSavis aRebisaTvis ekaterine II-m suvorovs umaRlesi samxedro wodeba,  feldmarSali mianiWa.  amas garda suvorovma sxva bevri jildoc miiRo.  1795 wels suvorovi mTeli ruseTis armiis xelmZRvaneli iyo poloneTSi(80000 jariskaci).  am periodSi dawera man Tavisi”gamarjvebis mecniereba”. am wignSi kargad Cans suvorovis damokidebuleba samxedro wesebisadmi, man TviTon Camoayaliba suvorovuli aRzrdis wesebi, romlis mixedviTac jariskacebi”gamarjvebis mecnierebis saSualebiT unda gaewvrTnaT. maTTvis es wigni unda eswavlebinaT.

aleqsandre suvorovi 

(n. avakumovis naxati, 1941)

 1796 wels gardaicvala ekaterine II da taxtze misi vaJi pavle I avida.  pavles yvelaferi germanuli moswonda da amitom ruseTis armiis gardaqmna moindoma prusiul variantze.  jariskacebs aiZulebdnen grZeli Tma etarebinaT,  safeTqlebTan qeCis kavebi daewebebinaT,  fqviliT gaepudraT Tmebi.  meomrebs Tofis mizanSi srolas da xiStiT brZolas ufro naklebad aswavlidnen vidre marSze zusti gamozomili nabijebiT siaruls da zust manevrebs.  suvorovis azriT aseTi armia aRlumisTvis ufro iyo gamosadeqi vidre brZolisTvis,  Tvlida suvorovi. aleqsandre suvorovs ar moswonda germanuli wesebi da ruseTis armiis gardaqmnas ewinaaRmdegeboda.  moxucma feldmarSalma mefis guliswyroma daimsaxura da amis gamo sofel konCaskoeSi gadaasaxles.  germanuli armiis wesebis Sesaxeb man Tqva:~pudri Tofis wamali ar aris,  kavi-zarbazani,  dalali-xanjali.~

ruseTs da mTlianad evropas male dasWirdaT Wirveuli moxucis daxmareba, romelic gadayruebul sofel konCaskoeSi cxovrobda.

 1798 wels meore antifrangulma koaliciam (didi britaneTi, avstria, TurqeTi, neapolis samefo)daiyolia ruseTi SeerTeboda maT da erTad ebrZolaT safrangeTis respublikis winaaRmdeg.  mokavSireTa gegmis mixedviT saxmeleTo operacia unda ewarmoebina ruseT-avstriis gaerTianebul jars,  romlis mTavarsardali suvorovi unda yofiliyo.  pavle I-ma suvorovs fligel-adiutanti tolbuxini gaugzavna da jarSi miiwvia.  ruseTSi didi miTqma-moTqma gamoiwvia napoleonis italiurma laSqrobam(1796-1797),  romlis drosac frangebma avstriis imperia sastikad daamarcxes da italiis didi nawili daikaves.  napoleoni am droisaTvis,  rodesac mokavSireebi italiaSi SeWras apirebdnen,  egvipteSi ibrZoda mamluqebis,  Turqebis da ingliselebis winaaRmdeg.  amitom koaliciam kargi dro SearCia Tavdasasxmelad.  safrangeTis armiis saTaveSi kargi generlebi: Jan viqtor moro,  bartlomeo Sereri,  batrelemi Juberi, etien makdonaldi da andre masena idgnen.  suvorovi gegmebs awyobda Tu rogor emoqmeda axali nimuSis revoluciuri armiis winaaRmdeg.  suvorovma Seadgina wesebi romliTac meTaurs Seteva unda ewarmoebina.  

 frangebis armiis ricxovnoba CrdiloeT italiaSi 58000-s aRwevda da mas generali Sereri xelmZRvanelobda.  neapolSi (centralur da samxreT italiaSi) 34000-ian armias generali makdonaldi meTaurobda.  SveicariaSi helveciis armia idga (30000 jariskaci) general masenas meTaurobiT. antifrangul koalicias 86000-iani armia hyavda feldmarSal melasis meTaurobiT da 22000-iani rusuli korpusi general andrei rozenbergis meTaurobiT(CrdiloeT italiaSi).  amas garda zRvaSi rusuli eskadra idga admiral Teodor uSakovis meTaurobiT.  kidev erTi rusuli TerTmet aTasiani korpusi maqsim vladimiris Ze rexbinderis meTaurobiT mogvianebiT movida.

suvorovi venaSi martSi Cavida.  15 aprils is veronaSi iyo da armias brZolebisaTvis wvrTnida.  man germanulad aTargmnina Tavisi wigni”gamarjvebis mecniereba”da avstrielebsac Seaswavla igi.  suvorovma laSqroba maSinve daiwyo,  rogorc ki mis armias iakob ivanes Ze povalo-Seikovskis divizia SeuerTda.  22 aprils man breSias cixe aiRo.  26-27 aprils mdinare adasTan frangebi general moros xelmZRvanelobiT damarcxdnen da ukuiqcnen(frangebma 2500-mde jariskaci dakarges mokavSireebma ki 2000-mde).  amas garda frangebma artileriis nawilic dakarges.  gamarjvebis Semdeg suvorovi milanisken daiZra,  romelSic brZolis gareSe Sevida 18 aprils.  

suvorovi milanSi 

(adolf Sarlemanis naxati, 1850)

 

20 aprils suvorovis jari mdinare posken daiZra,  raTa ar daeSva morosa da makdonaldis armiebis gaerTianeba.  mokavSireebma moaxerxes da franguli armiebis gaerTianeba ar dauSves.  15 maiss suvorovma turini aiRo.  frangTa jarma samxreTisken daixia.  maT mxolod ramdenime garnizoniT gamagrebuli cixe datoves mtris Sesaferxeblad (mantua, koni da a. S).  frangebma miiRes gadawyvetileba,  rom suvorovisTvis genuis regionidan daertyaT makdonaldis armiiT(36000) neapolidan da moros armiiT(14000) genuidan.  suvorovma moros winaaRmdeg jaris nawili datova da TviTon makdonaldis winaaRmdeg daiZra.  ori armia erTmaneTs mdinare trebiasTan Sexvda 6 ivniss.  sisxlismRvreli brZola gaCaRda.  feldmarSali TviTon xelmZRvanelobda brZolas da Tvals adevnebda mis msvlelobas.  mcirericxovani frangebi mainc mamacurad ibrZodnen.  rusTa zogierTma polkma mters zurgi aqcia kidec.  suvorovma armiis brZolaSi mibruneba moaxerxa.  sami dRe gagrZelda brZola mdinare trebiaze da gamarjveba mokavSireTa mravalricxovan jars darCa.  suvorovs Zalian moswonda Zveli karTageneli mTavarsardali hanibali,  romelmac romaelebze gamarjveba swored trebiaze moipova Zv.w 218 wels .  axalgazrdobaSi suvorovi ocnebobda hanibaliviT daemarcxebina mteri da jari alpebze gadaeyvana,  mas es ocneba auxda.  saerTod suvorovis laSqroba alpebSi garkveulwilad TiTqos hanibalisas mogvagonebs.  trebias brZola hanibalmac da suvorovmac warmatebulad Caatares da gamarjvebas miaRwies.  makdonaldma genuisken daixia.  iq Cavida moros jaric.  ivlisis bolosTvis gaerTianebulma frangulma jarma,  

generali Juberis meTaurobiT genuidan SeteviTi operacia daiwyo.  maTi mizani iyo alesandria,  sadac mokavSireTa armiis mTavar Zalebs moeyaraT Tavi.   mowinaaRmdegeTa armiebi erTmaneTs qalaq novisTan Sexvdnen. generalma Juberma moro armiaSi datova da mis rCevebsac yuradRebas aqcevda.  moroc axalgazrda generals yvelanairad exmareboda.  safrangeTis armia or did masad iyofoda: marcxena frTas perinioni sardlobda,  is Sedgeboda gruSisa da lemuanis diviziebisgan,  partunos da klozelis qveiTi brigadisgan da riSpansas kavaleriuli brigadisgan.  marjvena flangs guvion sen-siri sardlobda,  is Sedgeboda vetrenis,  labuasesa da dombrovskis diviziebisgan da kolis diviziisgan,  amas garda marjvena flangs hyavda 2800-mde jariskaci rezervSi.  saSualod franguli armia 35000-s ar aWarbebda.  Juberma da morom armia qalaq novisTan ganalages,

suvorovma gadawyvita mters gaSlil velze dalodeboda,  radgan kargad gamoeyenebina Tavisi mravalricxovani kavaleria.  suvorovma jarisTvis poziciebi SearCia. armia Cveulebrivad ganalaga da mters pirveli nabijis gadadgmis saSualeba misca.  krais,  otis,  belgardis,  derfeldenis,  fersteris,  Sveikovskis,  melasis,  lixtenSteinis da frelixis meTaurobiT 45000-iani koaliciis armia frangebs eloda.  amas garda generali rozenbergis da kidev ramodenime sxva generlis Zalebi frangTa simagreebis asaRebad da qalaqebis dasakaveblad iyo gagzavnili.  mTlianad am nawilebiana mokavSireTa jari 60000-s aRwevda. brZola daiwyo,  Juberi maSinve brZolis adgilas aRmoCnda.  mcire xanSi is sasikvdilod daiWra.  misi ukanaskneli sityvebi iyo”win, Setevaze”.  suvorovs Juberis sikvdili ar awyobda  radgan surda frangebi velze gamoetyuebina avstrielTa saSualebiT.  generalma morom gaamagra Tavisi flangi da kategoriulad aRkveTa Setevaze gadasvlis gegma.

general krais gauWirda,  radgan frangebma mis winaaRmdeg mebrZol flangs jari miaSveles.  kraim adiutanti gagzavna general bagrationTan,  raTa mas Tavisi jari mis dasaxmareblad daeZra.  bagrationma uari Tqva,  mas suvorovisgan ar miuRia aseTi brZaneba, mas sxva davaleba hqonda.  suvorovs surda frangebs centri daesustebinaT da Semdeg swored am adgilas daartyamda jaris didi nawiliT.  dilis cxra saaTisTvis krai ukve meored ukuagdes.  roca igrZno,  rom gadamwyveti wuTi movida,  suvorovma bagrationi da miloradoviCi mtris centrisken,  qalaq novisken gagzavna.  mokavSireebma mtris tyviebis da yumbarebis cecxlSi gaiares,  magram maT win qvis kedlebi aRimarTa,  romelsac rusuli msubuqi zarbazani verafers aklebda.  maSin bagrationma oTxi batalioniT daiwyo qalaqis aRmosavleTidan Semovla.  magram rusebs aq vetrenis frangTa divizia daxvdaT,  romelmac isini ukuagdo.  miloradoviCis da bagrationis meore Setevasac ar hqonia warmateba.  suvorovi TviTon Caudga saTaveSi derfeldenis divizias da frangTa centrisken daZra.  rusTa mesame Setevac ki ukugdebuli iqna.  novis garnizonis meTaurma generalma gardanma Zlieri winaaRmdegoba gauwia mters,  am brZolaSi man mTavarsardlobis didi unari gamoavlina.  rusebis Setevas is findixiT Sexvda,  Semdeg ki mcire Setevebs awyobda xiStebiT.  respublikis jariskacebi gaafTrebiT ibrZodnen.

generali moro yvelaze saSiS adgilebSi Cndeboda.  mas moukles cxeni,  mundiri ki tyviebiT hqonda dafleTili.  frangi meTaurebi tols ar udebdnen Tavis mTavarsardals da jari piradad gadahyavdaT xiStebiT an kavaleriul Setevaze.  feldmarSali suvorovi mTeli dRe brZolaSi iyo.  is amxnevebda jariskacebs da Setevaze gadahyavda mTeli polkebi da diviziebi.  rusebi Setevaze ki gadadiodnen,  magram frangebi ukan axevinebdnen.  saSineli sicxe iyo.  .  

12 saaTisaTvis brZolis bedi jer kidev gaurkveveli iyo,  orive mxarem amowura Tavisi Zalebi da axla mxolod axal damxmare jaris nawils SeeZlo brZolis gadawyveta,  suvorovma general melass werili gaugzavna,  romelSic werda,  rom misi rezervis daxmarebas eloda.  dRis sami saaTisaTvis melasis jarma frangTa marjvena flangs Seutia.  am dros Sedga brZolis gadamwyveti faza.  melasis mosvlis Semdeg mokavSireTa mTelma armiam Setevebi ganaaxla.  frangebs rezervi ar hyavdaT da male iZulebulebi gaxdnen ukan daexiaT.  melasma kraisTan erTad frangTa susti marcxena flangi ukuagdo da axla centrisken motrialda.  sen-sirma ukan daixia.  bagrationma da derfeldenma novis dacva gaarRvies da qalaqi daikaves.  generalma morom saRamos eqvs saaTze saerTo ukandaxeva brZana.  generali gruSi ramdenjerme daiWra da tyved Cavarda.  saRamos rva saaTze brZola damTavrda.  Ramem ixsna frangebi sruli ganadgurebisagan.  safrangeTis armiam Svidi aTas kacamde danakargi naxa.  sami aTasi tyved Cavarda.  mokavSireebs arc ise iafi daujdaT es gamarjveba da Svidi aTasamde jariskaci daexocaT an mZimed daeWraT.

 gaxarebulma imperatorma pavle I-ma brZolis monawileebi uxvad daajildova,  daRupuli generlebis ojaxebs pensia dauniSna,  suvorovs ki miswera,  rom man yvelaze maRal samxedro wodebaze ufro maRali daimsaxura.  

italiaSi gamarjvebebisTvis suvorovma”generalsimusoba”miiRo,  rac yvelaze maRali samxedro wodeba iyo.  avstriis iperatorma generalsimuss saRvTo romis imperiis grafoba misca.  suvorovma SesZlo da italia frangebisagan mokle droSi gawminda.  gamarjvebebi romelTac mokavSireebi aRwevdnen ara marto maTi jaris siZlieriT da ricxovnobiT gamomdinareobda,  aramed maTi mTavarsardlis Wkvianuri svlebiT.

CrdiloeT italiis ganTavisuflebis Semdeg suvorovi safrangeTSi apirebda SeWras,  magram es gegma misma mokavSireebma CaSales,  romelbic fiqrobdnen,  rom rusebi amis Semdeg xmelTaSua zRvispireTs TavianT gavlenis sferod aqcevdnen.

inglisma da avstriam moindomes ruseTis jaris CrdiloeT italiidan moSoreba.  suvorovs ebrZana,  rom avstriis jari italiaSi daetovebina,  TviTon ki SveicariaSi gadasuliyo da iq general rimski-korsakovis korpuss SeerTeboda.  amis Semdeg mas safrangeTSi laSqroba unda daewyo.  ruseTis jarma eqvs dRe-RameSi 150 kilometri gaiara da alesandriidan tavernomde Cavida.  rusTa da avstrielTa armia,  romelsac suvorovi meTaurobda avstrielebma kargad ar moamagarges surasT-sanovagiT da tyvia-wamliT.  laSqroba ufro garTulda.  31 agvistos rusTa jarma Sveicariisken moZraoba daiwyo,  ai suvorovmac daiwyo Tavisi sayvareli sardaliviT,  hanibaliviT jaris alpebze gadayvana,  Tumca hanibals italiisken gadahyavda jari suvorovs _Sveicariisken.  orive alpuri laSqroba istoriis furclebs amSvenebs da erTimeoreze ufro sainteresoa.  marTalia hanibalis dros Zv. wT III saukune iyo,  xolo suvorovis dros XVIII,  magram laSqroba alpebze isev iseTive rTulad rCeboda,  rogorc hanibalis dros.  marTali rom vTqvaT,  suvorovsac aranaklebi zarali unaxia evropis am mTagrexilis gadalaxvisas.  suvorovis Sveicariuli laSqroba gmiruli da mamacuri Seteva iyo frangTa armiaze,  magram mas dadebiTi Sedegi ar mohyolia.  miTumetes frangebs niWieri,  mamaci da gamocdili generali andre masena sardlobdaT.  masena erTnairad kargad icavda Tavs da utevda mters.  kargad icoda TavdacviTi nagebobebis da teritoriuli adgilmdebareobis gamoyeneba,  kargi taqtikosi da strategosi iyo.  amitom suvorovisTvis advili ar iyo aseT mTavarsardalTan gamklaveba.  masenas xelqveiT mTeli franguli armia gaerTianda da TiTqmis 90000-s miaRwia.  

pirveli seriozuli brZolebi suvorovs sen-gotardis uReltexilTan mouxda.  garSemo mTebi iyo,  cicaboebi da ufskrulebi.  frangebi uReltexilze gamagrdnen da rusebis orive Seteva moigeries.  suvorovma SemovliTi manevrisaTvis Tavisi sayvareli generali petre bagrationi gagzavna grenaderebiT.  jariskacebi cocviT ahyvnen cicabo kldes.  sen-gotardisTvis unda SemoevloT ise,  rom mtrisTvis zurgSi daertyaT.  frangebma mainc SeniSnes isini da srola dauwyes.  rusebi ukuiqcnen.  petre bagrationma TavzexelaRebuli SeteviT mainc aiyvana jari sen-gotardze,  mas suvorovi mieSvela jaris sxva nawilebiT.  frangebma ukan daixies.  bagrationma am brZolaSi suvorovis qeba daimsaxura.  

 

suvorovi sen-gotardis uReltexilze

(adolf Sarlemanis naxati, 1855)

sen-gotards rom gascdnen,  rusebi reisas xeobaSi Cavidnen.  mdinare reisa swrafi mTis mdinare iyo.  mdinareze viwro xidi aeSenebinaT adre.  frangebs misi centraluri nawili aefeTqebinaT da mopirdapire mxares iyvnen Casafrebuli.  rusebma ramdenimejer scades xidTan misvla,  magram Casafrebuli frangebi zusti sroliT musrs avlebdnen maT.  rusebma didi msxverplis fasad mainc moaxerxes ficrebis mitana xidTan,  gades isini afeTqebul adgilas,  gadavidnen mdinareze da mters ukan daaxevines.  rusebi gzas agrZelebdnen.  saSinlad uWirdaT,  mterTan Setakebebi mosdiodaT.

suvorovma ver miuswro rimski-korsakovis korpuss da masenam es jaris nawili ciurixis maxloblad sastikad daamarcxa 16-17 agvistos.  rusebma didi zarali naxes.  frangi generali lekurbi suvorovs xels uSlida da winaaRmdegobas uwevda.  es kidev ufro amZimebda rusTa mdgomareobas. lekurbma masenas,  morties,  molitors da luazons Seatyobina suvorovis marSruti da misi jaris mdgomareoba da ricxovnoba.  

suvorovis jaris bolo nawilebi Tvramet seqtembers mutenis velza iyvnen.  aq miiRo suvorovma cnobebi rimski-korsakovis sastiki damarcxebis Sesaxeb.  rusebi frangebze ufro cudad momaragebulebi iyvnen da ricxovnobiTac CamorCebodnen.  ruseTis armiam ukandaxeva daiwyo.  masenam Seteva wamoiwyo.  frangebma rusebi ukuagdes da zaralic miayenes.  bagrationi,  romelic ariegards meTaurobda,  did winaaRmdegobas uwevda frangebs da ramdenjerme ukan daaxevina maT. 

 

suvorovis armia alpebSi 

(vasili surikovis naxati, 1899)

dasaxleba nefelsTan sastiki brZolebi gaimarTa da es adgili xelidan-xelSi gadadioda.  bagrationi ruseTis armias medgrad icavda da frangebs dro da dro TviTonac utevda.  amave adgilebSi moxda Sveicariis laSqrobis yvelaze didi brZola.  10000-iani franguli jari rusTa 4000-ian ariegards daesxa Tavs,  frangebi SeaCeres da miloradoviCis sami polkis mosvlis Semdeg rusebi TviTon gadavidnen Setevaze.  frangebma ukan daixies.  rozenbergma Zalebi 7000 jariskacamde gazarda da brZolisTvis moemzada.  masenam mokriba Tavisi Zalebi,  daaxloebiT 15000 jariskaci da isev Setevaze gadavida.  frangebma rusebs Zlieri cecxliT aiZules ukan daxeva.  maT frangTa jaris mTavari nawili daedevnaT.  rusebi sam xazad moewyvnen sabrZolod.  TiToeul sabrZolo xazs erTmaneTs samasi metri aSorebda,  kavaleria flangebze idga,  rezervSi velickis da fersteris polkebi idgnen, frangebma mteri axlos miuSves da grigaliseburi cecxli gauxsnes.  rusebma maonc moaxerxes miaxloeba da xelCarTul brZolaSi Caebnen.  rusebi gaafTrebiT ibrZodnen da mters ukan daaxevines.  frangebi damarcxdnen da zarali naxes 3000 kacamde daWrilebiT da daxocilebiT.  rusebma 700-mde jariskaci dakarges.  rozenbergis gamarjvebam laSqrobas warmatebulis elferi misca.  avstrielebma da rusebma ilancesken daixies ukan da iq sursaT-sanovagis maragi miiRes.  iqidan rusebi sofel kurs miadgnen.  suvorovis Sveicariuli laSqroba uSedegod dasrulda.  male suvorovs rimski-korsakovic SeuerTda Tavisi jaris narCenebiT.  suvorovma axali jildoebi miiRo,  magaliTad maria terezas pirveli xarisxis ordeni.  rusTa jari bavariisa da bohemiis gavliT midioda, is erTxans cixe-simagre SkvorecSi gaCerda da eloda frangebTan omis mosalodnel wamowyebas. O omi  aRar ganaxlebula da rusebma samSobloSi dabruneba daiwyes.   krakovSi suvorovma mTavarsardloba rozenbergs gadaabara.  gzad moxuci rusi feldmarSali avad gaxda da daba kobrinSi gaCerda.  male suvorovi momjobinda da gza gaagrZela.  peterburgSi Casvlamde suvorovi d. xvostovis saxlSi gaCerda.  pavle I-ma uari Tqva italiis kampaniis gmiris miRebaze.  mefem Serisxa moxuci feldmarSali da Tavidan moiSora.  amboben,  rom sikvdilis win suvorovma Tqva:me mzad var ufals Cavabaro angariSi,  magram xelmwifeze axla fiqric ki ar minda.  1800 wlis 18 maiss suvorovi gardaicvala da is dakrZales aleqsandre nevelis lavraSi.  mis saflavze erTi ubralo,  magram mravalniSnovani warweraa:”aq ganisvenebs suvorovi”.

 suvorovi rogorc ruseTis,  aseve msoflio istoriis erT-erTi udidesi mxedarmTavaria.  man 35 didi brZola Caatara da ar damarcxebula.  am adamianma msoflios Tavisi samxedro niWi da unari ramdenime brwyinvale kampaniiT daanaxva da daamtkica,  rom ruseTis jarebi da misi mTavarsardlebi evropaSi erT-erTi saukeTesoebi iyvnen. 

Copyright © 2009 Napoleonic Society of Georgia. All rights reserved.